Biện pháp chống trợ cấp là gì? Điều kiện áp dụng biện pháp chống trợ cấp

Trong những năm gần đây, trợ cấp của các quốc gia trở thành một vấn đề thông thường trong thương mại quốc tế, làm ảnh hưởng đến tính công bằng giữa các doanh nghiệp. Các sự can thiệp của chính phủ nhằm bảo vệ ngành công nghiệp trong nước hoặc vì các lợi ích kinh tế do chính phủ quốc gia khác trả tiền hỗ trợ là vấn đề cần lưu ý. Vì vậy, các biện pháp chống trợ cấp được đưa ra với mục đích cân bằng sức cạnh tranh giữa các doanh nghiệp và ngăn chặn sự trợ cấp không hợp lệ của các quốc gia, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh và làm tăng tính công bằng trong thương mại quốc tế. Cùng TỨ HOÀNG MOBILE tìm hiểu về các biện pháp chống trợ cấp và tác động của chúng đến hoạt động kinh doanh trong bài viết dưới đây.

Biện pháp chống trợ cấp là gì? Điều kiện áp dụng biện pháp chống trợ cấp

Biện pháp chống trợ cấp là gì? Điều kiện áp dụng biện pháp chống trợ cấp

1. Biện pháp chống trợ cấp là gì?

Biện pháp chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam được áp dụng khi hàng hóa nhập khẩu được trợ cấp, gây ra thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự phát triển của ngành sản xuất trong nước.

(Khoản 1 Điều 83 Luật Quản lý ngoại thương 2017)

Biện pháp chống trợ cấp là gì? - Công ty luật SB Law - Luật sư, Tư vấn luật, Văn phòng luật Hà Nội

2. Các biện pháp chống trợ cấp

Các biện pháp chống trợ cấp bao gồm:

  • Áp dụng thuế chống trợ cấp: Quy định việc áp dụng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu được trợ cấp để tăng giá thành và đối phó với tác động tiêu cực của trợ cấp đối với ngành sản xuất trong nước.
  • Cam kết từ tổ chức, cá nhân hoặc Chính phủ của nước sản xuất, xuất khẩu: Điều khoản cam kết tự nguyện chấm dứt trợ cấp, giảm mức trợ cấp hoặc thực hiện điều chỉnh giá xuất khẩu thông qua thỏa thuận với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam.
  • Các biện pháp chống trợ cấp khác: Bao gồm các biện pháp phù hợp nhằm đối phó với tình trạng trợ cấp không công bằng và bảo vệ ngành sản xuất trong nước khỏi tác động tiêu cực của trợ cấp.

(Khoản 2 Điều 83 Luật Quản lý ngoại thương 2017)

3. Điều kiện áp dụng biện pháp chống trợ cấp

Để áp dụng biện pháp chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu, cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Hàng hóa được xác định có nhận được trợ cấp theo quy định tại Luật Quản lý ngoại thương 2017, đồng thời mức độ trợ cấp cụ thể đã được xác định, trừ trường hợp được quy định tại Điều 86 của Luật Quản lý ngoại thương 2017.
  • Ngành sản xuất trong nước gánh chịu thiệt hại đáng kể hoặc đang bị đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể, hoặc bị ngăn cản sự phát triển của ngành sản xuất trong nước.
  • Tồn tại một mối quan hệ nhân quả giữa việc nhập khẩu hàng hóa được trợ cấp theo quy định tại điểm a và thiệt hại của ngành sản xuất trong nước quy định tại điểm b.
  • Không áp dụng biện pháp chống trợ cấp đối với nhà sản xuất, xuất khẩu từ các nước phát triển khi mức độ trợ cấp không vượt quá 1% giá trị xuất khẩu hàng hóa vào Việt Nam, từ các nước đang phát triển khi mức độ trợ cấp không vượt quá 2% giá trị xuất khẩu hàng hóa vào Việt Nam, và từ các nước kém phát triển khi mức độ trợ cấp không vượt quá 3% giá trị xuất khẩu hàng hóa vào Việt Nam.

Trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ một nước đang phát triển và khối lượng hoặc số lượng không vượt quá 4% tổng khối lượng hoặc số lượng hàng hóa tương tự nhập khẩu vào Việt Nam, và tổng khối lượng hoặc số lượng hàng hóa có xuất xứ từ các nước đang phát triển đáp ứng điều kiện trên không vượt quá 9% tổng khối lượng hoặc số lượng hàng hóa tương tự nhập khẩu vào Việt Nam, thì các nước này không nằm trong phạm vi áp dụng biện pháp chống trợ cấp.

(Điều 86 Luật Quản lý ngoại thương 2017)

4. Các trợ cấp có thể bị áp dụng biện pháp chống trợ cấp

Các trợ cấp sau đây có thể chịu các biện pháp chống trợ cấp, trừ khi có quy định khác trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên:

  • Trợ cấp dựa trên kết quả xuất khẩu;
  • Trợ cấp nhằm ưu tiên sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước thay vì hàng hóa nhập khẩu;
  • Các trợ cấp được quy định tại Điều 84 Luật Quản lý ngoại thương 2017 khiến cho các quyền lợi mà Việt Nam trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng theo quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên trở thành vô hiệu hoặc bị ảnh hưởng.

Kết luận

Các doanh nghiệp cần có những biện pháp phù hợp và đối phó với sự can thiệp của các quốc gia trợ cấp trong quá trình thương mại quốc tế. Chỉ khi áp dụng đúng cách biện pháp chống trợ cấp mới thực sự mang lại hiệu quả trong việc bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp và đem lại môi trường kinh doanh lành mạnh và công bằng cho toàn cộng đồng quốc tế.

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Đức Chung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *