Cục là gì? Tiêu chí thành lập cục thuộc Bộ

Cục là một đơn vị hành chính trực thuộ Bộ hoặc cơ quan ngang Bộ, có chức năng tham mưu, giúp Bộ hoặc cơ quan ngang Bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật, kế hoạch và chương trình trong lĩnh vực đặc thù. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cục có thể được thành lập từ trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, để thành lập một cục, cần phải đáp ứng một số tiêu chí quan trọng để đảm bảo hoạt động của cục thuận lợi và hiệu quả. Trong bài viết này, cùng TỨ HOÀNG MOBILE tìm hiểu về tiêu chí để thành lập cục thuộc Bộ.

Cục là gì? Tiêu chí thành lập cục thuộc Bộ

1. Cục là gì?

Theo quy định tại khoản 1 của Nghị định 123/2016/NĐ-CP, cục là một tổ chức thuộc Bộ có nhiệm vụ tham mưu tổng hợp và giải quyết các vấn đề cụ thể trong một hoặc một số lĩnh vực nhằm hỗ trợ Bộ trưởng trong việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật đối với chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo phân cấp và ủy quyền của Bộ trưởng.

Nếu có trường hợp Bộ quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật trải dài từ Trung ương đến địa phương, Bộ có thể thành lập một cục thuộc Bộ nhằm quản lý và giám sát các hoạt động nội bộ của hệ thống đó.

2. Cục thuộc Bộ có tư cách pháp nhân không?

Theo quy định tại khoản 2 của Nghị định 123/2016/NĐ-CP, cục được công nhận là một đơn vị pháp nhân độc lập, có quyền sở hữu con dấu và tài khoản riêng. Cục trưởng có thẩm quyền ban hành các văn bản cá biệt, văn bản hướng dẫn chuyên môn và nghiệp vụ liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cục.

3. Tiêu chí thành lập cục thuộc Bộ

Theo điều 21 của Nghị định 123/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi tại Nghị định 101/2020/NĐ-CP), để thành lập một cục thuộc Bộ, cần phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau đây. Đầu tiên, cục phải có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Thứ hai, cục phải được phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực. Cuối cùng, khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 30 biên chế công chức trở lên. Việc đáp ứng đủ các tiêu chí này sẽ đảm bảo hoạt động của cục thuận lợi và hiệu quả.

4. Cơ cấu tổ chức của cục thuộc Bộ

Theo khoản 4 của Điều 21 trong Nghị định 123/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi tại Nghị định 101/2020/NĐ-CP), cơ cấu tổ chức của một cục thuộc Bộ bao gồm các đơn vị sau đây: phòng, văn phòng, thanh tra (nếu có), chi cục (nếu có) và đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có). Các đơn vị này được tổ chức và điều hành theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ trưởng để đảm bảo hoạt động của cục được hiệu quả và thuận lợi. Việc tổ chức cơ cấu này sẽ giúp cho cục có thể hoạt động hiệu quả và đáp ứng được các nhiệm vụ quản lý, điều hành, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật, kế hoạch và chương trình trong lĩnh vực đặc thù một cách tốt nhất.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng đối với Bộ

Theo quy định tại Điều 24 của Nghị định 123/2016/NĐ-CP, Bộ trưởng có những nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm cá nhân về tất cả các khía cạnh công việc của Bộ; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đã được phê duyệt, và các nhiệm vụ do Chính phủ giao.

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chính sách phát triển ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản đó.

Đảm nhiệm việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, đình chỉ công tác, điều động, luân chuyển, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức và thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.

Quyết định phân cấp, ủy quyền cho các tổ chức, đơn vị trực thuộc.

Quyết định chương trình nghiên cứu khoa học, công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm và các định mức kinh tế – kỹ thuật của ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền.

Quyết định thành lập các tổ chức phối hợp liên ngành theo quy định của pháp luật.

Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, đình chỉ công tác Tổng cục trưởng sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, đình chỉ công tác, khen thưởng, kỷ luật Phó Tổng cục trưởng và người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu: vụ, cục, thanh tra, văn phòng, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ và phòng thuộc vụ (nếu có), phòng thuộc Thanh tra Bộ, phòng thuộc Văn phòng Bộ theo quy định của pháp luật.

Quyết định việc phân cấp bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, đình chỉ công tác người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức, đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của tổng cục, cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc.

Quản lý và tổ chức sử dụng hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc, tài chính, ngân sách nhà nước được giao; quyết định các biện pháp tổ chức phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý các vi phạm, việc làm sai trái, hành vi vi phạm quyền hạn trong ngành, lĩnh vực được phân công.

Ban hành và chỉ đạo việc thực hiện Quy chế làm việc của Bộ.

Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành, lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị – xã hội.

Giải trình về những vấn đề Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội quan tâm; trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội về các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý.

Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Kết luận

Tóm lại, cục là một đơn vị hành chính trực thuộc Bộ hoặc cơ quan ngang Bộ, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật, kế hoạch và chương trình trong lĩnh vực đặc thù. Để thành lập một cục thuộc Bộ, cần phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về đối tượng quản lý, phân cấp, ủy quyền và khối lượng công việc. Công tác tổ chức và hoạt động của cục sẽ giúp đảm bảo hiệu quả và thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật và hướng dẫn của Bộ trưởng. Với vai trò quan trọng của mình, các cục thuộc Bộ đóng góp không nhỏ vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

 

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Đức Chung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *