Dự toán gói thầu xây dựng là gì? Cách xác định dự toán gói thầu xây dựng

Dự toán gói thầu xây dựng là một bước quan trọng trong quá trình đấu thầu xây dựng. Nó đại diện cho các chi phí ước tính để thực hiện công trình, chứa đựng các thông tin chi tiết về các khoản chi phí, vật tư và nhân lực cần thiết để hoàn thành dự án. Tuy nhiên, cho dù bạn là một chủ đầu tư hay một nhà thầu, việc xác định dự toán gói thầu xây dựng có thể là một thách thức. Trong bài viết này, cùng TỨ HOÀNG MOBILE tìm hiểu cách xác định dự toán gói thầu xây dựng.

Dự toán gói thầu xây dựng là gì? Cách xác định dự toán gói thầu xây dựng

Dự toán gói thầu xây dựng là gì?

Theo quy định tại Điều 16 của Nghị định 10/2021/NĐ-CP, dự toán gói thầu xây dựng bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu. Dự toán này được xác định cho từng gói thầu và phải phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi tổ chức quyết định lựa chọn nhà thầu.

Dự toán gói thầu áp dụng cho các loại gói thầu sau đây:

 • Gói thầu thi công xây dựng.
 • Gói thầu mua sắm thiết bị.
 • Gói thầu lắp đặt thiết bị.
 • Gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng.
 • Gói thầu hỗn hợp.

Quy định điều kiện về năng lực đối với nhà thầu xây dựng

Cách xác định dự toán gói thầu xây dựng

Theo quy định tại Điều 17 của Nghị định 10/2021/NĐ-CP, cách xác định dự toán gói thầu xây dựng được thực hiện như sau:

 1. Dự toán gói thầu được xác định dựa trên các khoản mục chi phí thuộc phạm vi của từng gói thầu, tuỳ theo thiết kế, phạm vi, tính chất, đặc điểm và điều kiện cụ thể của gói thầu.
 2. Đối với dự án thực hiện thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) để triển khai hợp đồng thiết kế, mua sắm vật tư, thiết bị, và thi công xây dựng công trình (EPC), dự toán gói thầu dựa trên các khoản mục chi phí thuộc phạm vi gói thầu, được xác định trên cơ sở thiết kế FEED.
 3. Đối với dự án, công trình được người quyết định đầu tư cho phép triển khai thiết kế xây dựng theo từng gói thầu và từng giai đoạn kế hoạch thực hiện dự án, dự toán gói thầu xác định dựa trên các khoản mục chi phí thuộc phạm vi gói thầu và thiết kế xây dựng tương ứng.
 4. Các khoản mục chi phí trong dự toán gói thầu được xác định theo quy định tại Điều 12 của Nghị định 10/2021/NĐ-CP, và phù hợp với phạm vi, tính chất, đặc điểm, và điều kiện cụ thể của từng gói thầu.
 5. Đối với dự án đã được phê duyệt dự toán xây dựng công trình, chủ đầu tư có thể tự xác định dự toán gói thầu dựa trên các khoản mục chi phí thuộc phạm vi của gói thầu trong dự toán xây dựng công trình đã được duyệt, nếu cần thiết.
 6. Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu được xác định phù hợp với hình thức hợp đồng sử dụng cho gói thầu, theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng

Theo quy định tại Điều 18 của Nghị định 10/2021/NĐ-CP, các quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng được trình bày như sau:

 • Việc thẩm tra và thẩm định dự toán gói thầu được thực hiện theo cách tương tự như quy định cho dự toán xây dựng công trình tại Điều 13 của Nghị định 10/2021/NĐ-CP.
 • Chủ đầu tư phê duyệt dự toán gói thầu, tuân thủ quy định tại khoản 2, 3 và 4 của Điều 17 Nghị định 10/2021/NĐ-CP, nhằm thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
 • Chủ đầu tư có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại điểm d của khoản 2 Điều 16 Nghị định 10/2021/NĐ-CP. Trong trường hợp thuê tư vấn nước ngoài, thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn nước ngoài được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 32 Nghị định 10/2021/NĐ-CP.
 • Tuỳ theo đặc điểm và tính chất của gói thầu, việc điều chỉnh các khoản mục chi phí trong dự toán gói thầu, quy định tại khoản 2 và 3 của Điều 17 Nghị định 10/2021/NĐ-CP, sẽ được thực hiện theo quy định về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình tại Điều 15 Nghị định 10/2021/NĐ-CP.

Giá gói thầu xây dựng

Theo quy định tại Điều 19 của Nghị định 10/2021/NĐ-CP, các quy định về giá gói thầu xây dựng được trình bày như sau:

 • Giá gói thầu xây dựng là giá trị của gói thầu xây dựng được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dùng làm cơ sở để lựa chọn nhà thầu. Giá gói thầu xây dựng bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu xây dựng, bao gồm cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế.
 • Giá gói thầu có thể được cập nhật trước ngày mở thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu, nếu có sự cần thiết.

Kết luận

Dự toán gói thầu xây dựng là một yếu tố quan trọng để đảm bảo thành công của một dự án xây dựng. Việc xác định dự toán gói thầu đòi hỏi sự hiểu biết về các chi phí, vật tư và nhân lực cần thiết để hoàn thành một công trình xây dựng. Điều quan trọng là các bên liên quan đến dự án phải cùng nhau làm việc và đưa ra các con số và thông tin đáng tin cậy để xác định dự toán gói thầu xây dựng. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng ngân sách và tài sản công ty được sử dụng hiệu quả và hoàn thành dự án một cách thành công.

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Đức Chung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *