Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư là gì? Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư gồm những gì?

Trong quá trình phát triển kinh tế, việc thu hút đầu tư là một trong những ưu tiên hàng đầu của các quốc gia. Để quản lý và cập nhật thông tin về các dự án đầu tư, hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư đã ra đời và trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà đầu tư. Vậy hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư là gì và bao gồm những gì? Hãy cùng TỨ HOÀNG MOBILE tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư là gì? Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư gồm những gì?

Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư là gì?

Theo quy định tại khoản 12 Điều 3 Luật Đầu tư 2020, Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư là một hệ thống thông tin chuyên môn, được thiết lập nhằm theo dõi, đánh giá và phân tích tình hình đầu tư trên toàn quốc, nhằm hỗ trợ công tác quản lý của nhà nước và cung cấp hỗ trợ cho các nhà đầu tư trong việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư 2020, hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư được phân thành các thành phần sau:

 • Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư trong nước.
 • Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
 • Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.
 • Hệ thống thông tin quốc gia về xúc tiến đầu tư.
 • Hệ thống thông tin quốc gia về khu công nghiệp, khu kinh tế.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng và vận hành hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. Đồng thời, Bộ cũng đảm nhận việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư và đánh giá hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư ở cấp trung ương và địa phương.

3 yếu tố tác động trực tiếp tới thị trường bất động sản 2022 - Tạp chí Tài chính

Các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư và nhà đầu tư có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác thông tin liên quan vào hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Thông tin về dự án đầu tư được lưu trữ tại hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư có giá trị pháp lý và được coi là thông tin gốc về dự án đầu tư.

Cơ chế phối hợp quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Cơ chế điều phối, quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư được nêu tại Điều 105 Nghị định 31/2021/NĐ-CP như sau:

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan xây dựng và vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. Họ cũng cung cấp hướng dẫn về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống theo Luật Đầu tư, Nghị định 31/2021/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan.
 • Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cập nhật, cung cấp thông tin về hoạt động đầu tư trong phạm vi quản lý của mình lên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. Họ cũng phải tổ chức khai thác và sử dụng hệ thống theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định 31/2021/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư để thực hiện các công việc liên quan đến tiếp nhận, cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Các cơ quan này cũng giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dự án đầu tư và thực thi các yêu cầu, hướng dẫn về báo cáo đối với tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, theo quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Việc quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư và Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp có trách nhiệm sau:

 • Trao đổi thông tin về tình trạng đăng ký thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình thực hiện thủ tục quy định tại Điều 63 và Điều 66 Nghị định 31/2021/NĐ-CP.
 • Thực hiện điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, ngành, nghề đầu tư có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định.
 • Bộ phận quản lý, vận hành Hệ thống thông tin xúc tiến đầu tư quốc gia có trách nhiệm tổng hợp thông tin về hoạt động xúc tiến đầu tư trên phạm vi toàn quốc. tổ chức cung cấp thông tin, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động xúc tiến, kết nối đầu tư.

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư để thực hiện các yêu cầu báo cáo thường xuyên theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết việc quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Kết luận

Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư là một công cụ hữuch để quản lý và cập nhật thông tin về các dự án đầu tư trong một quốc gia. Hệ thống này bao gồm nhiều phần, từ việc thu thập thông tin, cập nhật đến việc đăng ký, xét duyệt các dự án. Qua đó, các nhà đầu tư có thể dễ dàng tiếp cận thông tin và đưa ra quyết định đầu tư chính xác và hiệu quả. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa lợi ích từ hệ thống này, cần có sự cộng tác giữa các đơn vị quản lý và đơn vị đầu tư, cùng với sự đóng góp của các chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư và quản lý thông tin.

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Đức Chung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *