Income Tax Return Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Income Tax Return

Thông báo: Nội dung lịch sử

Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

English

Các Số ID (Identification Numbers)Thuế Lợi Tức (Income Tax)Thuế SE (Tư Doanh) (Self-Employment (SE) Tax)Tờ Khai Thông Tin (Information Returns)

Giới Thiệu (Introduction)

Chương này trình bày các loại thuế kinh doanh và biểu mẫu quý vị có thể phải khai trình và nộp. Trong đó cũng nhắc đến số ID người đóng thuế.

Bạn đang xem: Tax return là gì

Bảng 1-1 liệt kê những lợi ích khi đệ nộp theo cách điện tử.

Bảng 1-2 liệt kê các loại thuế liên bang quý vị có thể phải trả, ngày hết hạn, và biểu mẫu dùng để khai thuế.

Bảng 1-3 có các danh sách kiểm tra, trong đó ghi rõ những loại mẫu và Bản khai tiêu biểu quý vị có thể phải đệ nộp nếu nghỉ kinh doanh. Nên lấy Ấn bản 509, Lịch Nộp Thuế. Trong đó có lịch nộp thuế dùng để biết khi nào phải nộp tờ khai và đóng thuế.

Lui về đầu

Những Mục Hữu Ích nên xem: (Useful Items)

Ấn bản

505 – Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (Tax Withholding and Estimated Tax)535 – Lợi Tức Kinh Doanh (Business Expenses)583 – Khai trương doanh nghiệp và Lưu Giữ Hồ Sơ (Starting a Business and Keeping Records)

 Mẫu đơn (và Hướng Dẫn) (Forms (and Instructions))

1040 – Tờ Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân tại Hoa Kỳ1040-ES – Thuế Ước Tính cho Cá NhânBản khai C (Mẫu đơn 1040) – Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Hoạt Động Thương MạiBản khai C-EZ (Mẫu đơn 1040) – Lợi Nhuận Thuần từ Hoạt Động Thương MạiBản khai SE (Mẫu đơn 1040) – Thuế Tư Doanh

Nên xem chương 12 để biết thông tin về việc lấy các ấn phẩm và biểu mẫu.

Lui về đầu

Các Số ID (Identification Numbers)

Đoạn này trình bày về ba loại số ID người đóng thuế, cho biết người nào cần dùng, khi nào xử dụng, và cách làm đơn xin.

SSN (Social Security Number, hay Số An Sinh Xã Hội) – Nói chung hãy dùng SSN như là số ID người đóng thuế. Quý vị phải ghi số này trên mỗi tờ khai thuế lợi tức cá nhân, chẳng hạn như Mẫu đơn 1040 và các Bản khai tương ứng.

Muốn có số SSN thì nên dùng Mẫu SS-5, 

Đơn Xin Lấy Thẻ An Sinh Xã Hội. Có thể lấy biểu mẫu này tại các văn phòng SSA (Social Security Administration, hay Cơ Quan An Sinh Xã Hội) hoặc nếu gọi 1-800-772-1213. Và cũng có sẵn từ mạng lưới SSA.gov.

ITIN (Individual Taxpayer Identification Number, hay Số ID Cá Nhân Đóng Thuế, hoặc Mã Số Cá Nhân Trả Thuế) – gmailwireless.com sẽ cấp phát số ITIN nếu quý vị là ngoại kiều thường trú hoặc không thường trú, đồng thời chưa có và cũng không đủ tiêu chuẩn được cấp SSN. ITIN sẽ hết hạn đối với bất cứ người đóng thuế nào không khai thuế lợi tức liên bang (hoặc người không được bao gồm như người thuộc quyền trên tờ khai thuế của người đóng thuế khác) trong ba năm liên tiếp. Nói chung, nếu quý vị cần xin ITIN thì phải đính kèm Mẫu đơn W-7 – Đơn Xin gmailwireless.com Cấp Mã Số Cá Nhân Trả Thuế – với tờ khai thuế gốc đã điền đầy đủ và ký tên, và gửi mẫu đơn đến địa chỉ có trong Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn W-7.

Các trường hợp ngoại lệ được nêu rõ chi tiết trong phần hướng dẫn. Nếu quý vị phải ghi số SSN của người khác trên tờ khai của mình và người đó chưa có hay không thể xin SSN thì ghi số ITIN. Cũng có bản tiếng Tây Ban Nha của tờ đơn này. Biểu mẫu đã có sẵn tại gmailwireless.com/orderforms.

Số ITIN chỉ dùng để khai thuế, và không mang lại quyền lợi an sinh xã hội hoặc làm thay đổi tình trạng việc làm hay nhập cư của người sở hữu.

EIN (Employer Identification Number, hay Số ID Hãng Làm, hoặc Mã Số Hãng Sở) – Quý vị cũng phải có EIN để dùng làm số ID người đóng thuế nếu thực hiện một trong những điều sau đây.

Trả lương cho một hoặc nhiều nhân viên.Khai thuế gián thu hay hưu bổng.

Nếu quý vị phải có EIN thì ghi số này cùng với SSN của mình trên Bản khai C hoặc C-EZ.

Quý vị có thể xin số EIN:

Qua điện thoại theo số 267-941-1099 (không phải số miễn phí) chỉ khi kinh doanh chánh nằm ngoài Hoa Kỳ hoặc các lãnh thổ của Hoa Kỳ.

Bằng cách gởi Mẫu đơn SS-4 – Đơn Xin Mã Số Thuế của Chủ Nhân – qua bưu tín hoặc điện sao (fax).

EIN (New) mới – Cần phải xin số EIN mới nếu thay đổi hình thức hoặc quyền sở hữu doanh nghiệp. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Ấn bản 1635, Thông Hiểu về EIN.

Khi nào cần biết số ID của người khác? (When you need identification numbers of other persons?) – Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, ắt hẳn quý vị sẽ có những chi trả phải trình báo trên tờ khai thông tin. Chi trả đó được nhắc đến trong đoạn Information Returns (Tờ Khai Thông Tin) ở phần sau của chương này. Quý vị phải trao cho người nhận khoản chi trả (bên thụ nhượng) một bản kê khai, trong đó nêu rõ tổng tiền trả trọn năm. Phải ghi số ID của bên thụ nhượng và của quý vị trên các tờ khai và bản kê.

Nhân viên (Employee) – Nếu quý vị có nhân viên thì phải biết SSN của mỗi người. Hãy ghi họ tên và số SSN của mỗi nhân viên đúng y như đã ghi trên thẻ an sinh xã hội của họ. Nếu họ tên nhân viên không đúng như ghi trên thẻ thì người đó phải xin thẻ mới từ SSA. Điều này có thể xảy ra nếu họ tên nhân viên thay đổi do kết hôn hoặc ly hôn.

Mỗi nhân viên đều phải điền đầy đủ vào Mẫu đơn W-4 – Chứng Thư Cho Phép Tạm Thu Thuế Nhân Viên – để có thể khấu lưu đúng khoản thuế lợi tức liên bang từ tiền lương của họ.

Nếu nhân viên không có số SSN thì phải đệ nộp Mẫu đơn SS-5 lên SSA.

Bên thụ nhượng khác (Other payee) – Nếu quý vị trả tiền cho người không phải là nhân viên của mình và phải khai báo khoản này trên tờ khai thông tin thì nhớ hỏi lấy số SSN của người đó. Nếu quý vị phải khai báo tiền trả cho tổ chức, chẳng hạn như công ty hay hội hùn vốn, thì nhớ hỏi lấy số EIN của họ.

Muốn hỏi lấy số SSN hay EIN của bên thụ nhượng thì dùng Mẫu đơn W-9, Yêu Cầu Mã Số Trả Thuế và Giấy Chứng Nhận.

Bên thụ nhượng nào không cho biết số ID thì sẽ bị tạm thu dự phòng. Muốn biết thông tin về tạm thu dự phòng thì nên xem phần hướng dẫn về Mẫu đơn W-9 và Hướng Dẫn Chung cho Một Số Tờ Khai Thông Tin.

Lui về đầu

Thuế Lợi Tức (Income Tax)

Phần này giảng giải xem có phải khai thuế lợi tức hay không, và khi nào cần đệ nộp. Trong đó cũng giải thích cách thức đóng thuế.

Có Phải Khai Thuế Lợi Tức Không? (Do I Have To File an Income Tax Return)

Quý vị phải khai thuế lợi tức năm 2017 nếu thu nhập thuần từ hoạt động tư doanh là $400 hay nhiều hơn. Nếu thu nhập tư doanh thuần chưa đến $400 thì quý vị vẫn phải khai thuế lợi tức nếu đáp ứng bất cứ đòi hỏi đệ nộp nào khác nêu trong phần hướng dẫn cho Mẫu đơn 1040.

Đệ Nộp Như Thế Nào? (How Do I File?)

Khai thuế lợi tức theo Mẫu đơn 1040 và đính kèm Bản khai C hoặc Bản khai C-EZ. Ghi lợi nhuận hay thua lỗ thuần từ Bản khai C hoặc Bản khai C-EZ vào trang 1 của Mẫu đơn 1040. Dùng Bản khai C để tính toán lợi nhuận hay thua lỗ thuần của doanh nghiệp. Nếu quý vị điều hành nhiều hơn một doanh nghiệp trên tư cách chủ độc quyền duy nhất, thì phải đính kèm Bản khai C riêng biệt cho mỗi doanh nghiệp. Có thể dùng tài liệu đơn giản hơn – là Bản khai C-EZ – nếu quý vị chỉ điều hành một doanh nghiệp trên tư cách chủ độc quyền duy nhất, không có thua lỗ thuần, và đáp ứng những đòi hỏi khác liệt kê trong Phần I của Bản khai.

E-file của gmailwireless.com (Đệ Nộp Dưới Dạng Điện Tử) Quý vị có thể khai thuế theo dạng điện tử nếu dùng e-file của gmailwireless.com. Bảng 1-1 liệt kê những lợi ích khi dùng e-file của gmailwireless.com. E-file của gmailwireless.com xử dụng kỹ thuật tự động hóa để thay thế đa số các giai đoạn thủ công cần thiết để cứu xét tờ khai thuế trên giấy. Kết quả là khai thuế theo e-file được cứu xét nhanh chóng hơn và chính xác hơn so với tờ khai trên giấy. Và cũng như tờ khai thuế trên giấy, quý vị có trách nhiệm đoan chắc là tờ khai của mình chứa thông tin chính xác và đệ nộp kịp thời.

Sử dụng e-file thì vẫn không ảnh hưởng đến xác suất bị gmailwireless.com thẩm tra tờ khai.Có thể đệ nộp những biểu mẫu thường dùng nhất của doanh nghiệp qua e-file của gmailwireless.com. Muốn biết thêm thông tin thì nên đến gmailwireless.com.

Chữ ký điện tử (Electronic signatures) – Đệ nộp không dùng giấy sẽ dễ hơn nhiều và dành cho đa số người đóng thuế xử dụng phương thức điện tử – kể cả những người 16 tuổi trở lên mới đệ nộp lần đầu vào cuối năm 2017. Nếu quý vị đệ nộp theo cách điện tử qua nhu liệu khai thuế hay chuyên viên thuế, thì sẽ tham gia vào chương trình Tự Chọn Số PIN (Personal Identification Number, hay Mật Số Cá Nhân). Nếu đã kết hôn và khai thuế chung, thì mỗi người trong cặp vợ chồng đều phải tạo PIN riêng và dùng số này làm chữ ký điện tử.

Muốn tạo số PIN, quý vị phải biết AGI (Adjusted Gross Income, hay Tổng Lợi Tức Đã Điều Chỉnh) của mình – lấy từ tờ khai thuế lợi tức năm 2016 (bản gốc đã nộp, không dùng tờ khai đã đính chính, Mẫu đơn 1040X, hoặc bất cứ thông báo lỗi tính toán nào từ gmailwireless.com). Cũng cần cho biết DOB (Date of Birth, hay Ngày Sanh). Nhớ đoan chắc là DOB chính xác và phù hợp với thông tin trong hồ sơ của Cơ Quan An Sinh Xã Hội trước khi gởi theo e-file. Muốn vậy, hãy kiểm lại Bản Tường Trình An Sinh Xã Hội hàng năm của quý vị.

Dùng phương thức Tự Chọn Số PIN thì không có gì cần phải ký tên và gởi qua bưu tín – kể cả Mẫu đơn W-2. Muốn biết thêm chi tiết về chương trình Tự Chọn Số PIN thì nên đến gmailwireless.com.

Xem thêm: Tặng 350 Gift Code Củ Hành Lệnh 8, Củ Hành Lệnh 9

Tờ khai thuế tiểu bang (State returns) – Quý vị có thể nộp tờ khai thuế tiểu bang theo dạng điện tử cùng lúc với tờ khai thuế liên bang tại đa số tiểu bang. Muốn biết thêm thông tin thì nên hỏi văn phòng gmailwireless.com tại địa phương, cơ quan thuế tiểu bang, chuyên viên thuế, hoặc gmailwireless.com.

Hoàn lại tiền (Refunds) – Có thể yêu cầu gởi chi phiếu hoàn tiền qua bưu tín, hoặc ký thác trực tiếp số tiền này vào trương mục chi phiếu hay trương mục tiết kiệm của quý vị.

Với e-file, thời gian chi tiền hoàn thuế chỉ còn khoảng phân nửa so với khi đệ nộp trên giấy. Sẽ cấp phát đa số khoản tiền hoàn lại trong vòng 3 tuần lễ. Nếu quý vị chọn Ký Thác Trực Tiếp thì được hoàn tiền chỉ sau khoảng 10 ngày.

Bù trừ nợ nần (Offset against debts) – Cũng như với tờ khai trên giấy, quý vị không thể nhận lại toàn bộ tiền bồi hoàn nếu còn nợ một số khoản tiền quá hạn, chẳng hạn như thuế liên bang, thuế tiểu bang, tiền vay đi học, hay tiền cấp dưỡng trẻ em. Sẽ có thông báo rõ ràng nếu tiền hoàn thuế đã đòi được dùng để bù trừ nợ nần của quý vị.

Dò hỏi thông tin hoàn tiền (Refund inquiries) – Có thể kiểm lại tình trạng hoàn tiền nếu đã trôi qua ít nhất 24 giờ (4 tuần lễ nếu quý vị gởi bản khai thuế bằng giấy) từ ngày quý vị khai thuế. Nhớ để sẵn bản sao tờ khai thuế, vì quý vị cần biết diện đệ nộp (cương vị khai thuế), số an sinh xã hội đầu tiên ghi trên tờ khai, và số tiền hoàn trả tính tròn đến từng Mỹ kim. Muốn kiểm lại tình trạng hoàn thuế thì thực hiện một trong những điều sau đây.

Tải ứng dụng miễn phí gmailwireless.com2Go về điện thoại khôn ngoan và dùng ứng dụng này để kiểm tra tình trạng hoàn thuế.Gọi 1-800-829-1954 vào giờ giấc đã ghi trong phần hướng dẫn về biểu mẫu.

gmailwireless.com phải chờ 2 tháng 15 ngày sau khi đóng niên thuế trước khi hoàn tiền cho bất cứ tờ khai nào của năm trước đòi khấu trừ thuế lợi tức do làm việc hoặc tín thuế trẻ em phụ trội. Đối với năm lịch 2017, gmailwireless.com không thể hoàn tiền trước ngày 15 tháng 2, 2018 cho những tờ khai đòi những khoản tín dụng này.

Khoản kết toán đáo hạn (Balance due) – Nếu tờ khai thuế cho thấy còn nợ thuế thì quý vị phải trả trước ngày đáo hạn trên tờ khai thuế (mà không có gia hạn nộp thuế) để khỏi bị phạt và tiền lời khi trả trễ. Đối với năm 2017, trả trước ngày 17 tháng Tư, 2018. Quý vị có nhiều lựa chọn trả tiền, bao gồm chọn thời biểu rút tiền điện tử từ trương mục chi phiếu hay trương mục tiết kiệm, hoặc qua thẻ tín dụng. Muốn biết thêm thông tin về lựa chọn trả tiền, đến gmailwireless.com/Payments.

Sử Dụng Nhà Cung Cấp Dịch Vụ e-file Được gmailwireless.com Ủy Nhiệm (Using an Authorized gmailwireless.com e-file Provider)

Nhiều chuyên viên thuế có thể nộp tờ khai không dùng giấy (theo dạng điện tử) cho khách hàng. Có hai lựa chọn:

1. Quý vị tự điền tờ khai thuế rồi mang đến nhà cung cấp dịch vụ e-file được gmailwireless.com ủy nhiệm để nhờ chuyển đến gmailwireless.com dưới dạng điện tử.

2. Quý vị nhờ nhà cung cấp dịch vụ e-file (được gmailwireless.com ủy nhiệm) khai thuế dùm rồi chuyển theo cách điện tử.

Quý vị cần phải điền đầy đủ vào Mẫu đơn 8879 – Ủy Quyền Chữ Ký theo e-file của gmailwireless.com – để phó thác cho nhà cung cấp dịch vụ ghi số PIN tự chọn trên tờ khai của quý vị.

Có thể sẽ thu lệ phí, tùy vào nhà cung cấp và dịch vụ cụ thể cần thực hiện. Muốn tìm nhà cung cấp dịch vụ e-file được gmailwireless.com ủy nhiệm ở gần quý vị thì nên đến gmailwireless.com/efile.

Sử Dụng Máy Vi Tính Cá Nhân (Using Your Personal Computer)

Tất cả những gì cần để khai thuế theo e-file của gmailwireless.com là máy vi tính có thể truy cập Internet. Khi sử dụng máy vi tính cá nhân, quý vị có thể gởi tờ khai qua e-file ngay tại nhà mình vào bất cứ lúc nào, bất kể là ban ngày hay ban đêm. Hãy dùng số PIN tự chọn như chữ ký trên tờ khai điện tử để hoàn tất tiến trình. Không phải gởi hay nộp mẫu chữ ký hoặc Mẫu đơn W-2.

Các lựa chọn nhu liệu miễn phí để nộp thuế

Nếu tổng lợi tức đã điều chỉnh của quý vị là $664,000 hoặc ít hơn trong 2017, thì quý vị có thể dùng nhu liệu thuế miễn phí để khai và nộp tờ khai thuế bằng điện tử (e-file). Quý vị có thể sử dụng Mẫu Đệ Nộp Miễn Phí (Free File Fillable Forms) nếu lợi tức của quý vị hơn $664,000.

Đệ Nộp Miễn Phí (Free File)

Hợp tác công-tư này, giữa gmailwireless.com và người cung cấp nhu liệu thuế, tạo gần hàng chục sản phẩm nhu liệu thuế thương mại và đệ nộp điện tử (e-file) miễn phí. Chỉ cần đến gmailwireless.com/freefile để biết chi tiết. Quý vị có thể duyệt qua từng tiêu chuẩn của người cung cấp nhu liệu để biết các sử dụng miễn phí hay dùng công cụ trực tuyến để tìm sản phẩm nhu liệu miễn phí nào hợp với hoàn cảnh của quý vị. Một số người cung cấp nhu liệu có khai thuế tiểu bang miễn phí.

Các Mẫu Đệ Nộp Miễn Phí (Free File Fillable Forms)

gmailwireless.com cũng cung cấp phiên bản điện tử cho các mẫu bằng giấy để quý vị nộp qua điện tử (e-file) miễn phí. Free File Fillable Forms tốt nhất cho người có kinh nghiệm khai thuế cho riêng mình. Không có giới hạn lợi tức khi sử dụng các mẫu này. Free File Fillable Forms làm các phép toán căn bản. Nó chỉ hỗ trợ tờ khai thuế liên bang.

Đệ Nộp Qua Hãng Sở và Định Chế Tài Chánh (Filing Through Employers and Financial Institutions)

Có một vài doanh nghiệp cống hiến e-file miễn phí cho nhân viên, hội viên hoặc khách hàng. Một số khác lại lấy lệ phí cung cấp dịch vụ. Nên hỏi hãng sở hay định chế tài chánh của quý vị xem họ có chu cấp dịch vụ e-file của gmailwireless.com – dưới dạng quyền lợi cho nhân viên, hội viên hoặc khách hàng – hay không.

Trợ Giúp Khai Thuế Miễn Phí (Free Help With Your Return)

Trên toàn quốc, các thiện nguyện viên đã được gmailwireless.com huấn luyện sẽ giúp đỡ miễn phí khi quý vị cần khai thuế. Chương trình VITA (Volunteer Income Tax Assistance, hay Thiện Nguyện Trợ Giúp Khai Thuế Lợi Tức) có mục đích giúp đỡ người đóng thuế nghèo khó, và chương trình TCE (Tax Counseling for the Elderly, hay Cố Vấn Thuế cho Người Cao Niên) có mục đích giúp khai thuế cho người đóng thuế đã 60 tuổi trở lên. Một vài địa điểm cũng giúp đệ nộp miễn phí theo dạng điện tử.

Bảng 1-1 Lợi Ích Dùng e-file của gmailwireless.com (Table 1-1 Benefits of gmailwireless.com e-file)

Chính xác Xác suất nhận được thông báo lỗi từ gmailwireless.com sẽ hạ giảm đáng kể.
An ninh Bảo đảm riêng tư kín đáo và an ninh.
Chữ ký điện tử Tạo PIN (mật số cá nhân) riêng và đệ nộp hoàn toàn không dùng giấy, thông qua nhu liệu khai thuế hoặc chuyên viên thuế. Không có gì phải gởi qua bưu tín.
Bằng chứng xác nhận Sẽ có văn bản điện tử gởi đến quý vị trong vòng 48 giờ để cho biết gmailwireless.com đã nhận tờ khai và sẽ cứu xét.
Nhanh chóng hoàn tiền Quý vị được hoàn tiền nhanh chóng hơn – với Ký Thác Trực Tiếp.
Các lựa chọn đệ nộp miễn phí qua Internet Người đóng thuế hội đủ tiêu chuẩn có thể đến gmailwireless.com để xử dụng dịch vụ khai thuế dân sự và e-file hiện có mà không phải trả tiền.
Các lựa chọn chi trả điện tử Hiện có các lựa chọn tiện lợi, an toàn và an ninh để chi trả ở dạng điện tử. Hãy dùng e-file để đóng thuế chỉ bằng một bước duy nhất. Có thể chọn thời biểu rút tiền điện tử từ trương mục chi phiếu hay trương mục tiết kiệm (đến hạn chót là cuối ngày 17 tháng Tư năm 2018) hoặc trang trải bằng thẻ tín dụng.
Khai thuế liên bang/tiểu bang Khai trình và đệ nộp tờ khai thuế tiểu bang và liên bang cùng lúc, và nhân đôi quyền lợi có được từ e-file.

 

Khi Nào Đáo Hạn Khai Thuế? (When is My Tax Return Due?)

Hạn chót nộp Mẫu đơn 1040 cho niên lịch 2017 là ngày 17 tháng Tư năm 2018. Nếu quý vị sử dụng tài khóa (có trình bày ở chương 2), thì hạn chót khai thuế là ngày 15 của tháng thứ 4 sau khi kết thúc tài khóa. Nếu đệ nộp trễ thì phải trả tiền phạt và tiền lời.

Nếu quý vị không thể nộp tờ khai kịp thời thì dùng Mẫu đơn 4868 – Đơn Xin Tự Động Gia Hạn Thời Gian để Nộp Tờ Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân tại Hoa Kỳ – để xin tự động gia hạn thêm 6 tháng. Người đóng thuế theo niên lịch sẽ được gia hạn thời điểm nộp tờ khai đến ngày 15 tháng Mười. Chỉ được gia hạn thời gian nộp tờ khai thuế chớ không gia hạn thời điểm đóng thuế.

Nộp Thuế Lợi Tức Như Thế Nào? (How Do I Pay Income Tax?)

Thuế lợi tức liên bang là loại thuế có-đâu-trả-đó. Quý vị phải nộp thuế này khi có thu nhập hoặc lợi tức trong năm. Nhân viên thường bị tạm thu thuế lợi tức từ tiền lương. Nếu quý vị không đóng thuế theo cách tạm thu, hoặc chưa trả đủ tiền thuế qua cách đó, thì phải nộp thuế ước tính.

Trả tiền thuế ước tính. Nói chung quý vị phải trả tiền thuế ước tính nếu dự kiến nợ thuế – kể cả thuế tư doanh (có nhắc đến ở phía dưới) – là $1,000 trở lên khi nộp tờ khai. Hãy dùng Mẫu đơn 1040-ES để tính toán và trả tiền thuế. Nếu quý vị không bị bắt buộc phải đóng thuế ước tính, thì có thể trả bất cứ khoản thuế nào hết hạn khi nộp tờ khai. Muốn biết thêm thông tin về thuế ước tính thì nên xem Ấn bản 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính.

Có những lựa chọnnào để trả tiền thuế ước tính? (What are my options for paying estimated tax?)

Có thể dùng nhiều giải pháp trả tiền thuế ước tính theo dạng điện tử. Nếu dùng cách trang trải điện tử thì không cần gởi chứng phiếu chi trả (theo Mẫu đơn 1040-ES) qua bưu tín. Các lựa chọn này bao gồm:

Chi trả theo cách điện tử, qua EFTPS (Electronic Federal Tax Payment System, hay Hệ Thống Điện Tử Trả Thuế Liên Bang).Ủy quyền rút tiền điện tử khi đệ nộp Mẫu đơn 1040 ở dạng điện tử.Trả bằng thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ qua điện thoại hoặc Internet.

Những lựa chọn khác là chuyển phần tiền trả lố từ tờ khai năm 2017 vào khoản thuế ước tính cho năm 2018, hoặc gởi chi phiếu hay lệnh phiếu kèm với chứng phiếu chi trả (theo Mẫu đơn 1040-ES) qua bưu tín.

EFTPS

Muốn ghi danh vào EFTPS thì đến eftps.gov hoặc gọi 1-800-555-4477.Nếu quý vị xin EIN mới và có nghĩa vụ nộp thuế thì tự động được ghi danh vào EFTPS.Lợi ích của EFTPS:a. Làm giảm bớt lỗi lầm khi chi trảb. Có xác nhận liền sau mỗi giao dịch.

Bị phạt do chưa trả đủ tiền thuế (Penalty for underpayment of tax) – Nếu quý vị chưa trả đủ thuế lợi tức và thuế tư doanh cho năm 2017 sau khi đã khấu lưu hoặc trang trải tiền thuế ước tính, thì phải nộp phạt trên số tiền chưa trả. gmailwireless.com sẽ tính toán tiền phạt rồi gởi hóa đơn cho quý vị. Cũng có thể dùng Mẫu đơn 2210 – Chi Trả Chưa Đủ Thuế Ước Tính (đối với Cá Nhân, Tài Sản, và Tín Thác) – để xem quý vị có phải nộp phạt không, và để tính toán số tiền phạt. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Ấn bản 505.

THEO DÕI https://tuhoangmobile.com/ ĐỂ CẬP NHẬT THÊM CÁC THÔNG TIN MỚI KHÁC NHÉ.

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Đức Chung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *